تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مبلغ: 21,800 تومان
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 16,900 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 17,800 تومان
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 1988
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 4
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 32