تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 14,800 تومان
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 13