تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز

لیست مقالات ترجمه شده رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز

مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 19