تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 23,800 تومان
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 44