تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 44
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 40
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 14