تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 44
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 23,800 تومان
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 27