تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

لیست مقالات ترجمه شده رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12