تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 1980
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21