تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی راه و ترابری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی راه و ترابری

مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 17