تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کیفیت و بهره وری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کیفیت و بهره وری

مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 15