تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت نوآوری و فناوری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت نوآوری و فناوری

مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 31
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 14,800 تومان
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 54
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 29