تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت منایع انسانی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت منایع انسانی

مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 47
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 23,800 تومان
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10