تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته فلسفه

لیست مقالات ترجمه شده رشته فلسفه

مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 20 (شامل 5 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 13,800 تومان
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 27
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 9,800 تومان
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18