تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مخابرات سیستم

لیست مقالات ترجمه شده رشته مخابرات سیستم

مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 9,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7