تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته سیستم محرکه خودرو

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستم محرکه خودرو

مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14