تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته سایبرنتیک پزشکی

مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 31