تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک

مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 1966
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 40
صفحات فارسی : 38