تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته چشم پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته چشم پزشکی

مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 9,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 9,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 12