تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته پزشکی

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 14,800 تومان
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 28