تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته پرتو پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته پرتو پزشکی

مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 1990
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 17,800 تومان
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 20