تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته میکروبیولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته میکروبیولوژی

مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 38
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 16