تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته میکروبیولوژی

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 30
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 19