تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مواد زائد جامد

لیست مقالات ترجمه شده رشته مواد زائد جامد

مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 40
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 27