تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر

مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 30
صفحات فارسی : 49
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 29