تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر

مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 14,800 تومان
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9