تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر

مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 39
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 51