تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر

مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 17,800 تومان
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 21