تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر

مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 14,800 تومان
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 69