تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر

مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 2
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 17,800 تومان
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9