تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر

مبلغ: 16,900 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 44
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 28