تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر

مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 2
صفحات فارسی : 3
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 9,800 تومان
سال انتشار: 1992
صفحات انگلیسی : 44
صفحات فارسی : 67
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 25,800 تومان
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 13