تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک

مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9