تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک

مبلغ: 23,800 تومان
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 41
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 1988
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10