تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک

مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 8,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 8,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 18