تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مواد

مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 66
صفحات فارسی : 80