تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مواد

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مواد

مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 12