تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی معدن

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی معدن

مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 32