تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران

مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 31