تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران

مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15