تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران

مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 29,800 تومان
صفحات انگلیسی : 31
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 25