تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران

مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13