تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران

مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 38
صفحات فارسی : 28