تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 12