تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران

مبلغ: 29,800 تومان
صفحات انگلیسی : 31
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16