تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی برق

مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 38
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 9