تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی برق

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی برق

مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13