تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی برق

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14