تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی برق

مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7