تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته منسوجات صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته منسوجات صنعتی

مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 16