تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مغناطیس سنجی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مغناطیس سنجی

مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 1984
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 1964
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17