تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته معماری

لیست مقالات ترجمه شده رشته معماری

مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 25,800 تومان
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 17,800 تومان
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 15