تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته معماری

لیست مقالات ترجمه شده رشته معماری

مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 1978
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12