تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16