تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 66
مبلغ: 16,800 تومان
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 41
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 36
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 20