تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 17