تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت گردشگری

مبلغ: 15,800 تومان
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 35