تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کسب و کار (MBA)

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 40
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 66
صفحات فارسی : 53
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 30
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 38
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 23