تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کسب و کار (MBA)

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کسب و کار (MBA)

مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 40
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 32,800 تومان
صفحات انگلیسی : 33
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 39
صفحات فارسی : 33