تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت هتلداری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت هتلداری

مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 28 (شامل 2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 18,800 تومان
صفحات انگلیسی : 36
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 23