تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت مالی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت مالی

مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 47
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 23,800 تومان
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 64
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 46
صفحات فارسی : 30