تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت صنعتی

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 31
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 14,800 تومان
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 30
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 15