تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت ساخت

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت ساخت

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 50
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 1992
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 19