تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت دانش

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت دانش

مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 17