تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت استرتژیک

مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 47
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 40
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 29