تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت اجرایی (E-MBA)

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 40
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 66
صفحات فارسی : 53
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 29