تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته فناوری های انرژی

مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 14