تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته علوم گیاهی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم گیاهی

مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 40
صفحات فارسی : 38
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 9,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 1993
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 12