تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته علوم سیاسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم سیاسی

مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 27 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 26 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 27
صفحات فارسی : 37 (5 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 26 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 32 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 36
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 35
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 23