تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته علوم سیاسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم سیاسی

مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 36
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 35
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 35
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 17