تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته علوم تربیتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم تربیتی

مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 15 (شامل 3 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 11 (شامل 1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 13,800 تومان
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 26