تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته علوم اجتماعی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم اجتماعی

مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 14
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : ترجمه نشده
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 5